مرکز دانلود فایل های آموزشی

مرکز دانلود فایل های آموزشی

کتابچه های الکترونیکی، ویدئوها و PDFها

دانلود راهنمای نرم افزار ها و زیر بسته ها

دفترچه راهنمای نرم افزار حسابداری نوین پرداز

آموزش نحوه ثبت اموال ثابت در نرم افزار حسابداری

راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز

راهنمای استفاده از زیربسته ارتباط با ترازوی دیجیتال نوین پرداز

آموزش ثبت کالای سریال دار در نرم افزار حسابداری نوین پرداز

راهنمای آموزش تنظیمات سایت فروشگاهی نوین پرداز

راهنمای ثبت وام و اقساط آن در نرم افزار حسابداری نوین پرداز

دانلود راهنمای دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب NP620

دستگاه حضور و غیاب NP261

دستگاه حضور و غیاب NP2815

دستگاه حضور و غیاب NP586

دستگاه حضور و غیاب NP395

راهنمای دستگاه کی پد نوین پرداز

دانلود راهنمای دستگاه های حضور و غیاب

راهنمای نرم افزار حضور و غیاب - حقوق و دستمزد نوین پرداز

آموزش تعریف شیفت در نرم افزار حضور حقوق نوین پرداز

آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز(کلیه بخش ها)

بخش 1 - اجرای نرم افزار و تعریف سال کاری

بخش 2 - نعریف دستگاه حضوروغیاب ودریافت اطلاعات

بخش 3 - تعریف شرکت

بخش 4 - معرفی و تعریف شیفت کاری

بخش 5 - معرفی و تعریف حسابها

بخش 6 - تعریف پرسنل

بخش 7- صدور قرارداد

بخش 8 - مشاهده گزارشات تردد پرسنل

بخش 9 - گزارش وضعیت پرسنل

بخش 10 - گزارش تجمیع تردد پرسنل

بخش 11- صدور فیش حقوقی پرسنل

بخش 12 - پشتیبان گیری و بازگردانی اطلاعات نرم افزار

بخش 13 - تنظیمات ارسال پیامک تردد پرسنل

بخش 14 - تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطوح دسترسی